SNAPCHAT

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan [jo:ga] indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.

Information om behandling af dine oplysninger

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 • at du kan benytte [jo:ga]s digitale produkter og tilmelde dig hold.

 • at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne.

 • for at sikre, at du får et optimalt træningsforløb, og ikke går i stå med din træning.

 • for at gøre verden stærkere og sundere.

Hvilke oplysninger vi har & hvor vi har fået dem fra

 • Når du tilmelder sig som medlem i [jo:ga], indsamler vi de stamoplysninger du angiver i webshoppen (navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mail ect.).

 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anmoder om et tilbud (Fornavn, e-mail)

 • [jo:ga] indsamler løbende information omkring din træning og dine bookinger for, at du kan følge din egen træning og for, at vi kan optimere holdplanen.

 • Når du benytter vores hjemmesider eller apps, indsamler vi oplysninger om f.eks. den browser og den enhed du benytter, din IP-adresse, din lokation, hvilken hjemmeside du kom fra, og hvad du benyttede eller ikke benyttede vores hjemmeside/app til, eller den hjemmeside du besøgte, efter du forlod os.

 • Når du benytter en funktion på vores hjemmeside eller apps til sociale medier, og lægger informationer på sociale medie-platforme, vil det sociale medie dele disse oplysninger om dig med os.

Hvem har adgang til dine oplysninger

 • Medarbejderne i [jo:ga] har kun adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

 • Vi forbeholder os retten til at videregive dine oplysninger til eksternt medlemssystem og rådgivere, samt videregive dine data i anonymiseret form til forskning.

Indsigt

 • Du kan til en hver tid bede om indsigt i de data [jo:ga] har indsamlet omkring dig ved at sende en e-mail til kontor@joga.dk og bede om indsigt.

Sletning og opbevaring

 • Hvis du har meldt dig ud af [jo:ga], og har betalt et evt. udestående, kan du bede om at få dine data slettet. Hvis du ikke beder om at få dine data slettet, vil [jo:ga] automatisk slette navn, adresse, cpr nummer og betalingskort efter 2 år. Transaktionshistorik bibeholdes i henhold til Bogføringsloven.

 • [jo:ga] gemmer træningshistorik, medlemsskabshistorik og bookinghistorik i anonymiseret form.

Hvordan vi benytter dine oplysninger & hvorfor

Vi benytter dine oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig, og til vores legitime forretningsinteresser, såsom:

 • at modtage dine betalinger.

 • at levere vores produkt til dig og sikre du har et godt træningsforløb.

 • for at du kan følge din egen træning, og for at vi kan optimere holdplanen.

 • at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne.

 • at analysere og lave statistik.

 • til markedsføringsformål.

 • for at sikre, at du ikke går i stå med din træning, og for at få dig til at genstarte din træning hos os.

 • For at personalisere den information vi giver til dig.

Frivillighed

 • Når du tilmelder dig et medlemskab i [jo:ga], indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, og du giver os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette et medlemskab med månedlig betaling. Du kan i visse tilfælde oprette et dagsmedlemskab uden at videregive dine personoplysninger.

 • Når du tilmelder dig et at vores nyhedsbreve, giver du aktivt frivilligt samtykke til at modtage vores nyhedsbrev.

Kontakt

Mail: kontor@joga.dk

[jo:ga]
Griffenfeldsgade 7A, st tv
2200 København N
CVR: 38322494

Hvis vi foretager større ændringer i vores persondatapolitik, skal vi nok informere dig. Hvis det er nødvendigt, vil vi også bede om din accept af ændringerne.

Medlemsbetingelser i [jo:ga]

§ 1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og [jo:ga] ApS, cvr.nr. 38322494, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”[jo:ga]”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos [jo:ga] har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til [jo:ga].
Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9.

§ 2. Ændringer

[jo:ga] forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på [jo:ga]s hjemmeside.

§ 3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Årsmedlemskaber kan ikke opsiges før endt periode.

§ 4. Medlemskort

Medlemskortet kan hentes i receptionen 15 minutter før din første time. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til [jo:ga], som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§ 5. Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab, forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som [jo:ga] betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af [jo:ga]’s ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning.

Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/ dankort medbringes.

§ 6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder [jo:ga] sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos [jo:ga], indtil betaling af [jo:ga]’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte [jo:ga]’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 7. Prisændringer

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 8. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter [jo:ga]’s gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§ 9. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Alle tilbudsmedlemskaber købt via Jo:gas hjemmeside har en bindingsperiode på minimum 3 måneder.

Opsigelse kan kun ske ved udfyldelse af online formular her.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

Ønsker man at fortryde køb af medlemskab, kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemmet ikke har booket hold, modtaget medlemskort eller deltaget på hold.

Man er ikke udmeldt, før man har modtaget kvittering herpå.

§ 10. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§ 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos [jo:ga]. [jo:ga] tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 12. Værdigenstande

[jo:ga] bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 13. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af [jo:ga]’s personale, skal altid følges.

§ 14. Afmelding af reservation og fremmøde

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden/app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdstart på terminalen i centeret med medlemmets personlige medlemskort. Såfremt dette ikke sker, vil der blive p��lagt et gebyr pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden og med medlemskortet. [jo:ga] er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.

Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.

Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§ 15. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning [jo:ga] og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 16. Udelukkelse af medlem

[jo:ga] kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 17. Ændring af medlembetingelser

[jo:ga] kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på [jo:ga]’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. [jo:ga] har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 18. Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 9. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§ 19. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et ubegrænset medlemskab.

§ 21. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

§ 22. Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind online i bookingsystemet og vælge ”Profil” – ”Registrer nyt betalingskort”. Ved kontakt til [jo:ga] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [jo:ga] uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 23. Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i [jo:ga], dvs. for holdtræning, privattimer, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til [jo:ga] relaterede aktiviteter.

INFO IN ENGLISH

Registration

You can sign up for a membership in the reception during its opening hours. You can also join online on our website. In terms of online registration we recommend that you schedule the first class during the opening hours of the reception in order for you to pick up a membership card, which is necessary for participation. Please note that we have a sign-up fee.

Cancelling a membership

You can cancel your [jo:ga] membership here on our website. In order to cancel a membership you need to fill out this form. Cancelling a membership can NOT be done via e-mail or phone.

You are of course welcome to participate in classes during the notice period. If a membership is put on hold the membership will become active during the final month of the notice period. You will receive a confirmation of your resignation, which we recommend that you keep in case of any issues.

When cancelling a membership you have a notice period of current month + 1 month

Attendance

Members have to use their membership card to ‘punch in’ in order to attend a workout. This is done by swiping the card through the booking computer located in the gym and pressing “fremmød (/attend)”. This must be done no later than 5 minutes before the beginning of the scheduled class. If members forget to ‘punch in’ or fail to attend a scheduled class they will be charged fee of DKK 45,-.

Please note that if you forget to ‘punch in’ you will lose your spot in the class to another member who is on the waiting list. If there is no one on the waiting list you can still attend the class, but the computer will record you as ‘not having attended’ and you will be charged DKK 45,-. We do not give refunds regarding being late for a class or missing a scheduled class.

Booking

All our members are granted the possibility of booking two classes a day. You can only book three classes at a time, but the system is updated continuously so you can book a new class after having finished one. The login information required to book a class is the membership number + password (the password is always the first four digits of the birthday – DD/MM). Booking is available both on our website and via apps for iPhone and Android. You can cancel a booking no later than 2 hours before the beginning of the scheduled class.

Membership on hold

You can put your membership on hold over a period of minimum 4 weeks to maximum 6 months. A fee of DKK 99.- will be charged when putting a membership on hold. If a membership is cancelled when it is put on hold the membership will become active during the final month of the notice period. You can put your membership on hold by filling out this form.

Membership card

You can pick up a membership card in all the gyms during the opening hours of the reception. If lost or damaged by means of oneself a new membership card can be issued at the price of DKK 50,-. However, if a membership card should stop working we will happily issue a new one free of charge.

Drop in

If you would like to book classes occasionally at our studio or drop in for a limited time period, you can buy an alternative to a monthly membership.

We have 4 different types:
– 1 class: 150 kr
– 5 classes: 645 kr
– 10 classes: 1145 kr
– 20 classes: 1995 kr

You can buy this on our webpage: click here

Contact us

1) In the reception during its opening hours.

2) Written via our contact form on the page “Praktisk info”.