SNAPCHAT

HANDELSBETINGELSER [jo:GA]

I studiet modtages Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og [jo:ga] ApS, cvr.nr. 38322494, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”[jo:ga]”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos [jo:ga] har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til [jo:ga].
Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9.

§ 2. Ændringer
[jo:ga] forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på [jo:ga]s hjemmeside.

§ 3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Årsmedlemskaber kan ikke opsiges før endt periode.

§ 4. Betaling
Ved oprettelse af et kontant medlemskab, forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som [jo:ga] betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af [jo:ga]’s ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning.
Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/ dankort medbringes.

§ 5. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder [jo:ga] sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos [jo:ga], indtil betaling af [jo:ga]’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte [jo:ga]’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 6. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 7. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter [jo:ga]’s gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§ 8. Opsigelse af medlemskaber
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende kalendermåned + 1 kalendermåned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.
Husk at alle forsidetilbud (Dyrk yoga til 1. ___ for ___ kr) har en bindingsperiode på mindst en kalendermåned som betalende medlem. Mindsteprisen er derfor forside-tilbuddets pris + 499 kr (429 kr for studerende).

Opsigelse kan kun ske ved udfyldelse af online formular du finder på: http://www.joga.dk/kontakt.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

Ønsker man at fortryde køb af medlemskab, kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemmet ikke har booket eller deltaget på hold.
Man er ikke udmeldt, før man har modtaget kvittering herpå.

§ 9. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§ 10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos [jo:ga]. [jo:ga] tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 11. Værdigenstande
[jo:ga] bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 12. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af [jo:ga]’s personale, skal altid følges.

§ 13. Afmelding af reservation og fremmøde
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden/app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdstart på terminalen i centeret med medlemmets QR-kode. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr på 49 DKK pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden og med medlemskortet. [jo:ga] er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.

Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.
Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§ 15. Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning [jo:ga] og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 16. Udelukkelse af medlem
[jo:ga] kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 17. Ændring af medlembetingelser
[jo:ga] kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på [jo:ga]’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. [jo:ga] har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 18. Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 9. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§ 19. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et ubegrænset medlemskab.

§ 21. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

§ 22. Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind online i bookingsystemet og vælge ”Profil” – ”Registrer nyt betalingskort”. Ved kontakt til [jo:ga] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [jo:ga] uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 23. Medlembetingelsernes omfang
Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i [jo:ga], dvs. for holdtræning, privattimer, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til [jo:ga] relaterede aktiviteter.

§ 24. Reklamationsret
Kunden skal reklamere indenfor 1 måned efter at varen er leveret.

For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til [jo:ga]’s hjemmeside (www.joga.dk).